02/07/2017
GIANNI GIANESE
LO SCULTORE DEI SOGNI
Inaugurazione mostra
Pagine:  1  2            


02/07/2017 - Gianni Gianese lo scultore dei sogni, inaugurazione. Foto di Cristiano Minichiello/AGF

02/07/2017 - Gianni Gianese lo scultore dei sogni, inaugurazione. Foto di Cristiano Minichiello/AGF

02/07/2017 - Gianni Gianese lo scultore dei sogni, inaugurazione. Foto di Cristiano Minichiello/AGF

02/07/2017 - Gianni Gianese lo scultore dei sogni, inaugurazione. Foto di Cristiano Minichiello/AGF

02/07/2017 - Gianni Gianese lo scultore dei sogni, inaugurazione. Foto di Cristiano Minichiello/AGF

02/07/2017 - Gianni Gianese lo scultore dei sogni, inaugurazione. Foto di Cristiano Minichiello/AGF

02/07/2017 - Gianni Gianese lo scultore dei sogni, inaugurazione. Foto di Cristiano Minichiello/AGF

02/07/2017 - Gianni Gianese lo scultore dei sogni, inaugurazione. Foto di Cristiano Minichiello/AGF

02/07/2017 - Gianni Gianese lo scultore dei sogni, inaugurazione. Foto di Cristiano Minichiello/AGF